+371 67 08 04 08

Privātuma politika

“BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS” AAS PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR DATU APSTRĀDI

1. Vispārīgie noteikumi

2. Kādus Personas datus iegūst BAN?

3. Kā BAN iegūst Personas datus?

4. Kā BAN izmanto Personas datus?

5. Kam BAN var sniegt Personas datus?

6. Cik ilgi BAN glabā datus?

7. Kā BAN apstrādā Personas datus?

8. Kādas ir datu subjekta tiesības?

9. Datu subjekta tiesības atsaukt piekrišanu

10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

11. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā?

12. Kā sazināties ar BAN?

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk — Personas dati).

1.2. Mēs, “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS, reģ.Nr.40003494976 (turpmāk — BAN un/vai “Mēs”) kā apdrošināšanas kompānija ikdienā apstrādājam personas datus. Apzinoties, ka personas dati ir Jūsu vērtība, mēs ieguldām resursus un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai personu dati un Jūsu privātums būtu pasargāti.

1.3. Šīs politikas mērķis ir informēt Jūs un sniegt skaidrojumu par to, kādā veidā un kādiem mērķiem personas dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām. Tomēr, lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, apdrošināšanas līgumos, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

1.4. Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādā BAN. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, atsevišķi sniedzam papildu informāciju.

2. KĀDUS PERSONAS DATUS IEGŪST BAN?

2.1. Atkarībā no tā, kāda veida tiesiskās attiecības mūs saista, kā arī no konkrētā apdrošināšanas produkta, Personas datu veidi var atšķirties. Piemēram:

2.1.1. Informācija par personu (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kā arī cita informācija);

2.1.2. Informācija par īpašumu (atrašanās vieta, īpašumu raksturojošā informācija, informācija par iedzīvi un iekārtām, informācija par apsardzi, īpašuma fotogrāfijas vai videoieraksti, kā arī cita informācija);

2.1.3. Informācija par transportlīdzekli (reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa marka un modelis, informācija par aprīkojumu, informācija par iepriekš pieteiktajām atlīdzībām, bonus-malus klase, transportlīdzekļa fotogrāfijas, kā arī cita informācija);

2.1.4. Informācija par ceļojumiem (informācija par ceļojuma galamērķi un ceļotājiem, par plānotajām brauciena aktivitātēm, viesnīcu rezervācijas, lidojuma biļetes, kā arī cita informācija);

2.1.5. Informācija par veselību (informācija par Jūsu veselības un fizisko stāvokli, informācija par traumām un invaliditāti, saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem un izmeklējuma rezultātiem, kā arī cita informācija).

2.1.6. Videoieraksti (mūsu ekspertu uzņemtie video vai Jūsu iesniegtie video materiāli pieteiktās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu lietas ietvaros).

3. KĀ BAN IEGŪST PERSONAS DATUS?

3.1. Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no tā, kāda veida tiesiskās attiecības mūs saista, kā arī no konkrētā apdrošināšanas produkta.

3.2. Personas datus varam saņemt vairākos veidos, tai skaitā:

3.2.1. Datu subjekts BAN sniedzis savus Personas datus, t. i., sagatavojot datu subjektam apdrošināšanas piedāvājumu, noslēdzot apdrošināšanas vai sadarbības līgumu, iesniedzot pieteikumu apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai, piesakoties jaunumu saņemšanai, piesakoties vakancei BAN, pieprasot informāciju, sazinoties ar Mums un citos gadījumos;

3.2.2. BAN var saņemt Jūsu personas datus no Apdrošinājuma ņēmēja, ja Jums par labu noslēgts apdrošināšanas līgums. Piemēram, ja darba devējs ir iegādājies Jums darbinieka veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, vai arī nelaimes gadījuma apdrošināšanas līgumā Jūs esat norādīts ka labuma guvējs;

3.2.3. BAN var saņemt Jūsu personas datus no apdrošināšanas starpniekiem, ja jūs izmantojāt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus;

3.2.4. BAN var saņemt Jūsu personas datus no saviem klientiem, ja Jūs esat trešā persona, kurai mūsu klients ir nodarījis kaitējumu, piemēram, OCTA vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumā;

3.2.5. Personas dati var tikt iegūti no dažādiem publiskiem reģistriem, piemēram, CSDD.

3.2.6. Apmeklējot BAN mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko informējam mājas lapas apmeklējuma laikā. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm https://www.ban.lv/sikdatnes/.

4. KĀ BAN IZMANTO PERSONAS DATUS?

4.1. BAN apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu apdrošināšanas pakalpojumus, sniegtu efektīvu apkalpošanu, nodrošinātu sadarbību, kā arī saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanu.

4.2. BAN apstrādā Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, piemēram:

4.2.1. Klienta identificēšanai un apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai;

4.2.2. Apdrošināšanas līguma sagatavošanai, noslēgšanai, grozīšanai, pirmstermiņa izbeigšanai un izpildei;

4.2.3. Apdrošināšanas gadījumu administrēšanai (t. sk. atlīdzības pieteikuma apstrādei, zaudējumu novērtēšanai, apdrošināta riska iestāšanas apstākļu pārbaudei un citiem);

4.2.4. Personāla vadības nolūkā (piemēram, veicot personāla atlasi);

4.2.5. Mārketinga vajadzībām un komerciāliem nolūkiem;

4.2.6. Iesniegumu izskatīšanai un apstrādei;

4.2.7. Zaudējumu un parādu piedziņai;

4.2.8. BAN, darbinieku un apmeklētāju īpašuma un drošības aizsardzībai;

4.2.9. Sadarbības nodrošināšanai ar sadarbības partneriem;

4.2.10. Riska novērtēšanai un novēršanai;

4.2.11. Saistošo normatīvo aktu izpildei;

4.2.12. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus BAN.

4.3. BAN apstrādā Personas datus tikai balstoties uz noteiktiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, piemēram:

4.3.1. Datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu vai lai izpildītu apdrošināšanas līgumu. Piemēram, balstoties uz šo tiesisko pamatojumu, tiek apstrādāta informācija par apdrošināto objektu (nekustamo īpašumu un tajā esošo iedzīvi, transportlīdzekli), riska ietekmējošā informācija, kā arī cita apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamā informācija;

4.3.2. Jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piemēram, atsevišķos gadījumos uz Jūsu piekrišanas pamata tiek veikta sensitīvo personas datu (īpašu kategoriju) apstrāde, tas ir, informācija par veselības stāvokli vai saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei, nosūtot mums pieprasījumu (skat. šis Politikas 9.punktu).

4.3.3. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses. Piemēram, ceļojuma apdrošināšanas gadījumā, iestājoties negadījumam un personai nonākot ārstniecības iestādē, mēs savstarpēji ar iestādi apmaināmies ar informāciju, lai sniegtu nekavējošu palīdzību;

4.3.4. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums kā pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Piemēram, mums ir pienākums sniegt Jūsu personas datus pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma. Tāpat mums ir pienākums nodot informāciju Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam par Jūsu noslēgto OCTA līgumu.

4.3.5. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs. Uz šī tiesiska pamata Mēs varam ziņot izmeklēšanas iestādēm par noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, par apdrošināšanas krāpšanas gadījumiem.

4.3.6. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu vai trešās personas likumiskās (leģitīmās) intereses. Piemēram, mēs apstrādājam personas datus uz šī pamata, lai izvērtētu risku, novērstu krāpšanu, aizsargātu savu īpašumu u. c. Apstrādājot personas datus uz šī pamata, mēs īpaši vērtējam samērīgumu un to, vai Jūsu tiesības uz privātumu konkrētajā situācijā nav svarīgākas, salīdzinot ar attiecīgo mūsu vai trešās personas likumisko (leģitīmo) interesi.

4.4. BAN likumīgās (leģitīmas) intereses ir:

4.4.1. veikt komercdarbību;

4.4.2. sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

4.4.3. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai datu subjekta apkalpošanas laikā — telefoniski, elektroniski, klātienē;

4.4.4. izvērtēt apdrošinātā riska iestāšanas iespējamību;

4.4.5. nodrošināt līguma saistību izpildi;

4.4.6. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

4.4.7. novērst krāpniecību;

4.4.8. aizsargāt īpašumu;

4.4.9. pierādīt pienākuma izpildi;

4.4.10. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

4.4.11. administrēt maksājumus;

4.4.12. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk. veikt riska novērtējumu pirms pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);

4.4.13. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai un citi.

5. KAM BAN VAR SNIEGT PERSONAS DATUS?

5.1. BAN nodrošina konfidencialitāti un neizpauž trešajām personām Jūsu personas datus vai pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot ja Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis.

5.2. BAN ietvaros piekļuve Jūsu personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Par izpaušanu netiek uzskatīta personas datu nodošana mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir mūsu personas datu apstrādātāji. Visi pakalpojumu sniedzēji, kas ir mūsu personas datu apstrādātāji, ir rūpīgi izvēlēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību.

5.3. Personas, kurām mēs varam izpaust Jūsu personas datus, ir atkarīgas no apdrošināšanas produkta vai konkrētās informācijas veida, piemēram, BAN var rasties nepieciešamība sniegt Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

5.3.1. Apdrošināšanas starpnieki (brokeris, aģents), apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieki, ar kura starpniecību ir noslēgts apdrošināšanas līgums. Starpniekam ir pieeja informācijai par apdrošināšanas polisi, ciktāl tas ir nepieciešams starpnieka pienākumu izpildei;

5.3.2. Sadarbības partneri (piemēram, autoservisi, eksperti, palīdzības dienesti). Pieteiktās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu lietas ietvaros viņiem tiek sniegta informācija par apdrošināšanas polises spēkā esamību, kā arī informācija par pieteikto apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, ciktāl tas nepieciešams konkrētā pakalpojuma saņemšanai atlīdzības ietvaros.

5.3.3. Banka vai līzinga sabiedrība, ja apdrošināšanas līgumā (polisē) tā ir minēta kā atlīdzības saņēmēja. Tai tiek sniegta informācija par apdrošināšanas polisi, tās spēkā esamību, kā arī informācija par pieteiktajām apdrošināšanas atlīdzībām;

5.3.4. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB). Tiek sniegta informāciju par noslēgtajām OCTA polisēm un pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem;

5.3.5. Ārstniecības iestādes un ārstniecības personas. Veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības izskatīšanas ietvaros mēs varam apmainīties ar informāciju ar ārstniecības iestādēm vai ārstniecības personām;

5.3.6. Iestādes/uzņēmumi, kas nodarbojas ar parādu piedziņu. Tai skaitā, parādu piedziņas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, administratori un citas personas parādu piedziņas procesā;

5.3.7. Kredītinformācijas biroji. Tiek nodoti dati datu subjekta kredītspējas novērtēšanai un mūsu kredītriska pārvaldībai, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai un/vai līguma izpildei, un mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai;

5.3.8. Pārapdrošināšanas sabiedrības. Konkrētu risku apdrošināšanā var būt nepieciešama datu apmaiņa ar pārapdrošinātājiem riska vai prasījumu novērtējuma nolūkos;

5.3.9. Latvijas Bankas Kredītu reģistrs. Galvojumu apdrošināšanas veidā BAN ir pienākums sniegt informāciju par klienta un klienta galvinieka saistībām un to izpildes gaitu;

5.3.10 Mums ir pienākums sniegt informāciju valsts iestādēm un citām publiskām personām vai trešajām personām, ja tas ir noteikts likumā vai nepieciešams līguma izpildei.

6. CIK ILGI BAN GLABĀ DATUS?

6.1. Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos nolūkus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai ņemam vērā līgumsaistību izpildes aspektus, mūsu leģitīmās intereses, izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram:

6.2.1. likumā noteiktie noilguma termiņi attiecībā uz konkrētiem prasījuma veidiem;

6.2.2. likumā noteikti dažādu dokumentu glabāšanas termini, piemēram, likumā “Par grāmatvedību” vai Arhīva likumā.

7. KĀ BAN APSTRĀDĀ PERSONAS DATUS?

7.1. Apstrādājot personas datus, BAN ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citus piemērojamos tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

7.2. BAN datu apstrādi organizē, izmantojot atbilstošus tehniskos, fiziskos, juridiskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus.

7.3. Sniedzot pakalpojumus, mēs varam arī pieņemt lēmumus, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde. Piemēram, vairākums apdrošināšanas līgumu interneta vidē tiek noslēgti, pamatojoties uz automatizētu lēmumu pieņemšanu, piemēram, OCTA līgumi. Aprēķinot apdrošināšanas prēmiju, mūsu sistēma automatizēti analizē jūsu personas datus, piemēram, transportlīdzekļa vadītāja stāžu, personas apdrošināšanas atlīdzības vēsturi, kā arī citus aspektus. Jūs nevarat atteikties no šāda veida profilēšanas, taču Jūs varat sazināties ar mums un lūgt pārskatīt saņemto apdrošināšanas piedāvājumu.

8. KĀDAS IR DATU SUBJEKTA TIESĪBAS?

8.1. Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:

8.1.1. Piekļuve personas datiem. Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstādi un pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem. (Regulas 15.pants).

8.1.2. Personas datu labošana. Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt BAN veikt to papildināšanu vai labošanu (Regulas 16.pants).

8.1.3. Personas datu dzēšana. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti pieprasa mums saglabāt datus (Regulas 17.pants).

8.1.4. Apstrādes ierobežojums. Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi (Regulas 18.pants).

8.1.5. Datu pārnesamība. Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti (Regulas 20.pants).

8.1.6. Iebildums pret apstrādi. Jums ir tiesības iebilst savu Personas datu apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās (Regulas 21.pants).

8.1.7. Tiesības atsaukt piekrišanu. Detalizētāk šis Politikas 9.punktā.

8.1.8. Tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar datu subjektu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu (Regulas 22.pants).

8.2. Datu subjekts var iesniegt motivētu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

8.2.1. rakstveida formā klātienē BAN Klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

8.2.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu office@ban.lv.

8.3. Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, BAN pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.4. BAN atbildi Datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc Datu subjekta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

8.5. BAN nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē — Datu valsts inspekcijā.

9. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

9.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir — zvanot 67080408, rakstot uz e-pastu office@ban.lv vai klātienē BAN apkalpošanas centros, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Taču ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt to mērķi, kādam šāda piekrišana tika iegūta. Atsevišķos gadījumos mēs nespēsim turpināt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu un atlīdzību prasību izskatīšanu.

9.2. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

9.3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

10. TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Taču ņemot vērā apdrošināšanas pakalpojumu globālo raksturu, lai sasniegtu iepriekš izklāstītos nolūkus, dažreiz mums ir nepieciešams nosūtīt Jūsu datus personām, kas atrodas citās valstīs. Piemēram, izpildot ceļojuma apdrošināšanas līgumu. Šādos gadījumos BAN nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

11. KĀ IESPĒJAMS UZZINĀT INFORMĀCIJU PAR IZMAIŅĀM ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ?

Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama BAN klientu apkalpošanas centros un BAN mājas lapā www.ban.lv.

12. KĀ SAZINĀTIES AR BAN?

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, aicinām Jūs sazināties ar BAN, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai, sazinoties ar BAN datu aizsardzības speciālistu.

  • Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010
  • 67 080 408
  • 67 080 407

Datu aizsardzības speciālists: personasdati@ban.lv

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.