+371 67 08 04 08

Ceļojumu apdrošināšanas atlīdzība – ērti ceļojot un arī atgriežoties mājup!

Ar Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojumu apdrošināšanas polisi kabatā Jūs varat būt drošs, ka saņemsiet nepieciešamo medicīnisko palīdzību un atbalstu, ja noticis negadījums, gūta trauma vai konstatēta pēkšņa saslimšana. Turklāt, norēķinoties par medicīnisko palīdzību, mūsu polise strādā kā skaidra nauda – maksāsim mēs, Jums sava nauda nebūs jātērē.
Ja ceļojumā noticis negadījums, konstatēta pēkšņa saslimšana, gūta trauma vai nepieciešams atlīdzināt citus izdevumus, ko sedz Jūsu iegādātā apdrošināšanas polise:
 • zvaniet uz polisē norādīto palīdzības dienesta tālruni, lai saņemtu nepieciešamo medicīnisko palīdzību, par to netērējot savu naudu un laiku;
 • par saņemto medicīnisko palīdzību, norēķinieties ar savu naudu un 30 dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā iesniedziet mums visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu kompensāciju par izdevumiem;
 • arī citos gadījumos, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, 30 dienu laikā pēc atgriešanās jāpiesaka zaudējumi un jāiesniedz tos apliecinoši dokumenti.
Pēkšņa saslimšana vai nelaimes gadījums:
Ja ceļojuma laikā konstatēta pēkšņa saslimšana vai noticis nelaimes gadījums, tad iesakām sazināties:
 • ar starptautisko palīdzības biedrību Smile Assistance, zvanot pa tālruni +371 67331122 (informācija atrodama polisei pievienotajā bukletā);
 • Smile Assistance nodrošina operatīvu palīdzību un atbalstu mūsu klientiem latviešu, krievu un angļu valodā 24 stundas diennaktī;
Aizkavējusies bagāža:
Par bagāžas aizkavēšanos tiek uzskatīta situācija, kad Jūsu bagāža aizkavējas ilgāk par četrām stundām. Lai saņemtu atlīdzību:
 • Jums ir nepieciešama izziņa no pārvadātāja par bagāžas kavēšanos, kā arī, saņemot bagāžu, jānorāda datums un laiks, kad tā ir saņemta.
 • Ja ir notikusi bagāžas aizkavēšanās, vajadzības gadījumā Jums ir iespēja iegādāties pirmās nepieciešamības preces. Tad atlīdzība tiek izmaksāta 70% apmērā, no kuras tiek ieturēts paša risks. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību Jums par papildus iegādātajām precēm obligāti ir jāsaglabā un jāiesniedz apmaksu apliecinošu dokumentu oriģināli.
Jāņem vērā, ka atlīdzība nepienākas tajos gadījumos, ja Jūsu bagāža aizkavējas, atgriežoties Latvijā.
Nozaudēta vai sabojāta bagāža:
 • Ja Jūsu bagāža ir bojāta vai nozaudēta, tad nepieciešama izziņa no pārvadātāja par bagāžas bojājumiem vai arī apliecinājums par tās nozaudēšanu;
 • ja bagāža ir pazudusi, atrodoties pārvadātāja pārziņā, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai pēc tam, kad pārvadātājs ir atlīdzinājis savu zaudējumu daļu. Apdrošinātājs izmaksā starpību starp bagāžas vērtību un pārvadātāja izmaksāto kompensāciju bagāžas apdrošinājuma summas ietvaros.
Ceļojuma atcelšana:
Ceļojumu atcelšanas izdevumi tiek atlīdzināti, ja,:
 • ir atbilstošs ārsta rīkojums;
 • noticis nopietns nelaimes gadījums;
 • konstatēta apdrošinātās personas, tās tuva radinieka vai apgādībā esošas personas pēkšņas, nopietnas slimība vai nāve.
Tiek atlīdzināti izdevumi, kurus nevar atgūt no ceļojuma organizatora. Lai šo atlīdzību saņemtu, ir jāiesniedz apmaksu apliecinošu dokumentu oriģināli par veiktajiem maksājumiem, kurus nav iespējams atcelt vai saņemt atlīdzību, kā arī jāuzrāda dokuments, kas pamato ceļojuma atcelšanas iemeslu (ārsta izziņas oriģināls vai miršanas apliecības oriģināls).
Ceļojuma pārtraukšana:
Tiek atlīdzināti pamatoti izdevumi, kas ir saistīti ar ceļojuma pārtraukšanu, ja:
 • noticis nelaimes gadījums, konstatēta apdrošinātās personas, tās tuva radinieka vai apgādībā esošas personas pēkšņa, nopietna slimība vai nāve;
 • noticis negadījums ar apdrošinātās personas īpašumu tās mītnes valstī;
 • pārvadātājs nokavē pārvadājuma līgumā ar apdrošināto noteikto ceļojuma uzsākšanas laiku vai apdrošinātā nogādāšanu galamērķī sliktu laika apstākļu, tehnisku defektu vai ceļu satiksmes negadījuma dēļ.
Atkarībā no ceļojuma pārtraukšanas iemesliem, līdz ar apdrošināšanas pieteikumu Jums jāiesniedz:
 • ārsta izziņa vai jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls;
 • dokuments, kas apliecina negadījuma ar īpašumu iestāšanās faktu (akts no namu pārvaldes, policijas izziņa, u.c.);
 • izziņa no pārvadātāja par kavēšanās iemesliem;
 • dokumenti, kas apliecina neparedzētos transporta un uzturēšanās izdevumus, kurus iepriekš jāsaskaņo ar apdrošinātāju.
Civiltiesiskās atbildības gadījums:
Ja ceļojuma laikā notiek negadījums un Jūs netīši nodarāt kaitējumu vai zaudējumus trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, tad par to Jums nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams ir jāinformē mūs.
Aicinām pieteikt negadījumu 30 dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā, ja:
 • neesat sazinājies ar mūsu sadarbības partneriem uzreiz pēc negadījuma ārvalstīs;
 • nepieciešams atlīdzināt zaudējumus pārējās situācijās (invaliditāte, bagāžas aizkavēšanās, nozaudēšana vai bojāšana, ceļojuma pārtraukšana vai atcelšana civiltiesiskā atbildības gadījums).
Izvēlieties, kur Jums ērtāk pieteikt negadījumu:
 • Zaudējumu noregulēšanas departamentā Rīgā, Antonijas ielā 23;
 • apdrošinātāja birojos visā Latvijā (sk. https://www.ban.lv/kontakti/);
 • aizpildot ceļojuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu un nosūtot pa e-pastu atlidzibas@ban.lv vai pa faksu 67080447.
Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, Jums nepieciešamas iesniegt:
 • pieteikumu atlīdzības saņemšanai;
 • veikto maksājumu dokumentu oriģināli.
 • atlīdzību pamatojošo dokumentu oriģināli – medicīnas iestādes izziņas, aviokompāniju izziņas par bagāžas nozaudēšanu, bojāšanu vai aizkavēšanos, tiesībsargājošo iestāžu izdotie dokumenti u.c.
Atkarībā no izvēlētās apdrošināšanas programmas Baltijas Apdrošināšanas Nama ceļojumu apdrošināšanas polises atlīdzinātie zaudējumi ir:
Pamata polises īpašniekiem:
 • ārstēšanās un repatriācijas izdevumi;
  • par neatliekamo medicīnisko palīdzību, t.sk. arī par medicīniskā transporta pakalpojumiem;
  • par tuvinieka ierašanos pie saslimušā, saskaņojot ar apdrošinātāju;
  • repatriācijas izdevumi, saskaņojot ar apdrošinātāju;
  • nāves gadījumā – izdevumi par apbedīšanu ārzemēs vai mirstīgo atlieku transportēšanu;, saskaņojot ar apdrošinātāju.
Standarta polises īpašniekiem:
 • ārstēšanās un repatriācijas izdevumi;
 • kompensācija, ja pēc nelaimes gadījuma rodas paliekoša invaliditāte vai iestājas nāve;
Sudraba polises īpašniekiem:
 • ārstēšanās un repatriācijas izdevumi;
 • kompensācija, ja pēc nelaimes gadījuma rodas paliekoša invaliditāte vai iestājas nāve;
 • zaudējumi par bagāžas aizkavēšanos, sabojāšanu vai nozaudēšanu tās transportēšanas laikā;
 • ceļojuma pārtraukšanas izdevumi;
 • ceļojuma atcelšanas izdevumi;
 • netīši nodarīti zaudējumi trešo personu veselībai, dzīvībai vai to mantai.
Zelta polises īpašniekiem:
 • ārstēšanās un repatriācijas izdevumi;
 • kompensācija, ja pēc nelaimes gadījuma rodas paliekoša invaliditāte vai iestājas nāve;
 • zaudējumi par bagāžas aizkavēšanos, sabojāšanu vai nozaudēšanu tās transportēšanas laikā;
 • ceļojuma pārtraukšanas izdevumi;
 • ceļojuma atcelšanas izdevumi;
 • netīši nodarīti zaudējumi trešo personu veselībai, dzīvībai vai to mantai;
 • juridiskie (tiesas) izdevumi, ja ceļojuma laikā būs nepieciešama juridiskā palīdzība.
Ja par saņemto medicīnisko palīdzību esat norēķinājies pats, kā arī pārējās situācijās (invaliditāte, civiltiesiskā atbildība, bagāžas aizkavēšanās, bojāšana, nozaudēšana, ceļojuma pārtraukšana vai atcelšanas), pēc tam, kad iesniegts negadījuma pieteikums:
 • lēmums par atlīdzības izmaksu tiks pieņemts mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas;
 • ja būs nepieciešami vēl citi dokumenti, mēs ar Jums sazināsimies;
 • tiklīdz pieņemsim lēmumu, ar Jums sazināsies mūsu zvanu centra speciālisti, turklāt saņemsiet arī rakstisku informāciju pa pastu.